Behandlingsprocess i Villa Djursholm

Villa Djursholm riktar sin verksamhet till målgruppen barn och ungdomar, flickor och pojkar, med begynnande psykosociala problem där risk för inblandning av kriminalitet och missbruk föreligger. Målgrupper är 15–19 år. I Villa Djursholm arbetar vi miljöterapeutiskt utifrån ett salutogent perspektiv och har ett lågaffektivt bemötande.

Verksamheten har en strukturerad vardag med inslag av skolgång och aktiviteter. Barnens behov av stimulans och aktiviteter kommer att tillgodoses på individ- och gruppnivå.

För att förstärka den psykiska hälsan utformas även ett aktivitetsschema tillsammans med ungdomen. En aktiv och meningsfull fritid är en del av behandlingsarbetet på Villa Djursholm.

Under behandlingstiden hos oss erbjuds bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention (ÅP), Ett självständigt liv (ESL), ADAD (Adolescent drugs abuse diagnoses), Motiverande samtal (MI), ADL (förkortning av aktiviteter i det dagliga livet). Vi kan även på uppdrag av placerande handläggare utreda och låta diagnosticera neuropsykiatriska diagnoser i samarbete med BUP Danderyd.

En förtroendefull relation mellan ungdom och behandlingspersonal tror vi är en förutsättning för att erbjuden behandling ska falla väl ut. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, där en personal utses som kontaktperson för varje ungdom. Denne har ett särskilt ansvar för ungdomens insatser. Villa Djursholms har också en behandlingssamordnare som har i uppdrag att samordna, följa upp och utvärdera insatserna tillsammans med ungdomen och kontaktperson.

Miljöterapeutisk behandlingsmetod

Villa Djursholmsmodellen

För att säkerställa kvalitet och resultat i vårt arbete, har vi utvecklat en modell som bygger på miljöterapeutisk behandlingsmetod och där utgångspunkten är den enskilde individen. Modellen bygger på tre utvecklingsfaser, Insikt, Normalisering och Aktivering samt en avslutande Utslussningsfas, där insatserna varierar något beroende på klientens framsteg. Samtliga faser karaktäriseras av ett antal gemensamma framgångsfaktorer som utgör

 

Villa Djursholms modell:

  • Daglig aktivitet/ skola
  • Relationer & social träning
  • Utveckling av intressen & fortbildning
  • Tydlig struktur, dygnsrytm & hälsa
  • Hög personaltäthet & adekvat medicinering
  • Specialistkompetens
  • Löpande kontakt med hemkommun & anhöriga

Utgångspunkterna i behandlingsarbetet är genomgående den placerades individuella behov för att uppnå optimal utveckling. Detta innebär att vi kontinuerligt i personalgruppen uppdaterar oss avseende utveckling. Detta sker vid varje personalmöte, en gång i veckan.

Samtlig personal har tagit del av grundutbildning rörande MI, Motiverande samtal.

Varje placerad har sådant enskilt samtal med sin kontaktperson minst en gång i veckan vilket dokumenteras i vårt journalsystem. För oss är det viktigt att individanpassa vår behandling.

I de fall missbruksproblematik finns utgör grunderna för ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) stöd i våra samtal. Genom detta stöd blir strukturen i samtalet ett led i det fortsatta behandlingsarbetet.

Uppföljningsarbetet karaktäriseras av dels ovan nämnda samtal, dels i samband med de månatliga rapporter som sänds till respektive socialsekreterare. Utöver detta har varje kontaktperson samverkanssamtal med mentor eller lärare.

Våra arbetsmetoder och våra mål är väldefinierade och väl förankrade i vår personal.

Varje ungdom har en vårdplan där vi följer utvecklingen på daglignivå, veckonivå och längre sikt. På dagsnivå sker samtalen med ungdomarna muntligt, det kan handla om allt från skolgång till hur man mår.

Veckovis, kontaktpersonen har ett veckomöte med sin ungdom, där diskuteras veckan som har varit samt planeras veckan som kommer. Veckomötet grundas på vårdplanen och skrivs ner i vårt journalsystem.