Verksamhetsbeskrivning

Boendeform

Villa Djursholm är ett av IVO godkänt hus som riktar sin verksamhet till målgruppen barn och ungdomar - flickor och pojkar - med begynnande psykosociala problem där risk för inblandning av kriminalitet och missbruk föreligger. Målgrupper är 15–19 år.

Huset ligger mitt i det lummiga villaområdet Djursholm med närhet till kommunikationer som buss och tunnelbana in till Stockholms innerstad. Huset är anpassat för att skapa en så trygg, varm och välkomnande omgivning och boendesituation som möjligt för ungdomarna.

Verksamhetens ideologi bygger på tanken att varje barn och familj har möjlighet till förändring/utveckling ifall förutsättningar ges till det med utgångspunkt i var de befinner sig.

Verksamhetsbeskrivning

- Vi bakom Luul Care AB har sedan ett antal år erfarenhet av konsulttjänst inom familjehemsverksamhet, i form av utredningar och placeringar. Nu har vi utökat vår verksamhet och ska bedriva vårt första HVB-hem. Vi har en gedigen kompetens och förmåga att hjälpa barn och ungdomar med en sammansatt problematik. Vi erbjuder en uthållighet som ger stöd för att barnet ska slippa omplacering.

- Struktur i vardagen är en nödvändig förutsättning för en bra uppbyggnad av barnens välmående. I vår verksamhet för vi en dialog med barnen kring kortsiktiga och konkreta mål, då samförstånd för oss är en viktig del för att lyckas med att bygga verkliga och trygga målbilder.

- Utifrån det strukturerade vardagsarbetet bedrivs ett relationellt arbete som syftar till att stärka barnets identitet och självkänsla samt att ge barnet stöd till att kunna ge uttryck för sina känslor på ett för omgivningen begripligt sätt.

- Vårt mål är att hjälpa barn och ungdomar på vägen till ett självständigt liv med ett utvecklande socialt samspel med andra i form av vänskap och relationer samt en meningsfull sysselsättning i form av studier, fritid och arbete.

- Inom Luul Care finns såväl psykiatrisk som djup kulturell kompetens och ett stort kunnande där vi använder oss av lågaffektivt bemötande. Vi har som mål att lyckas få barnen att se sin vistelse på Villa Djursholm som den första riktiga chansen i livet.

- Med ledorden medmänsklighet och respekt bemöter vi barnen med värme då vi arbetar för att skapa en välkomnande och trygg tillvaro hos oss.

Utvärdering/Uppföljning och egenkontroller inom Luul Care, Villa Djursholm HVB-hem inbegriper:

  • Verksamhetsrevisioner genom intern tillsyn med bl a granskning av journaler, akter och annan dokumentation genomförs systematiskt två gånger per månad av föreståndare.
  • Medarbetarundersökning som tar reda på om det finns arbetsmiljöfaktorer som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet genomförs 1 gång per år.
  • Kundundersökning genomförs efter varje avslutad placering.
  • Jämförelser över tid av verksamhetens resultat innefattande frekvens av sammanbrott genomförs två gånger per år.

Verksamheten präglas av ständiga förbättringar genom att föreståndaren tillsammans med personalen periodiskt granskar och beslutar om hur enheten skall utveckla sin kvalitet utifrån verksamhetens verksamhetsidé och målgrupp. Arbetet utgår ifrån föreskrifter och allmänna råd i Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Processerna följs upp och utvärderas kontinuerligt i samrådsmöten som hålls två gånger i månaden, där hela personalgruppen deltar. Utvärdering/uppföljning sker också vid uppföljningsmöten i samarbete med handläggare och vårdnadshavare minst två gånger per år.

Utslussning/Eftervård 

Vi är i varje enskilt fall behjälpliga med att utforma en individuellt anpassad utslussning. Vi kan finnas med i hemkommunens planerings- och genomförandearbete. Luul Care kan vara behjälplig med familjehemsplaceringar i Stockholm och dess kranskommuner.

Verksamheten samarbetar med skol- och kursverksamheter, bl.a. den lokala gymnasieskolan i Djursholm.

Sysselsättning/praktikplatser

Verksamheten använder sig av det fritidsutbud och föreningar som finns i Danderyd/Stockholm samt kranskommuner, för att ge möjlighet att hitta egna intressen och talanger samtidigt som det ger ett mötestillfälle med andra barn och ungdomar utanför behandlingsverksamheten.

För de barn som inte finner intresse för studier just nu, har vi ett stort kontaktnät som kan tillhandahålla praktikplatser för praktisk vidareutveckling.

Organisation/Personal 

Inom Luul Care finns det bred kompetens med psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri, beteendevetare, integrationspedagog, socionom och behandlingsassistenter.

All vår personal på Villa Djursholm har läkemedelsordination.

Vi har utöver den interna personalkompetensen, tillgång till specialteam inom området barn och ungdomspsykiatri med psykolog, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt ett nära samarbete med BUP.

För handledning av personal kommer extern kompetens bl.a. i form av av leg. psykolog med kultur- och traumakompetens att hyras in.

Verksamheten kommer bemannas med en-tre personer under dagen och på kvällen två-tre personer. Under natten kommer det att finnas en sovande och en vaken jour. Verksamheten kommer fortlöpande att anpassa bemanningen efter barnens/de ungas behov.

Vi arbetar hårt på att efterlikna ett så hemmalikt boende som möjligt, med en minimal barngrupp för barnens trygghet och välmående.

De flesta medarbetare hos oss är flerspråkiga, då vi tror på en kulturell mångfald som ett kärnvärde för att bedriva en professionell verksamhet. Om behov av tolk uppstår finns detta att tillgå externt.

Handledning

Process/ärendehandledning är schemalagd och obligatorisk. Handledningen sker i grupp inom arbetslaget, varannan vecka. Möjlighet till individuell handledning finns om behov finns och/ eller efterfrågas. Extern handledning för ledningen och medarbetare görs av leg. psykoterapeut med trauma- och kulturkompetens.

Samverkan

Vår förväntan är att uppdragsgivaren är aktivt intresserad av att bidra till och följa upp den behandlingsprocess som påbörjas. Delaktighet i uppföljningsmöten minst två gånger per år. Tillhandahållande av vårdplan, placeringsbeslut och andra dokument som socialtjänsten ansvarar för och som är väsentliga för placeringen utgår vi också ifrån ingår i samverkansarbetet.

Vår förväntan på nätverket är att detta förmedlar information om den unges situation och personhistoria för att underlätta förståelsen för henne/honom. Vi erbjuder även familjen/vårdnadshavaren funktionell extern familjeterapi samt umgängesplanering med hemresor för barn och vårdnadshavares besök hos barnet i Villa Djursholm.

Kvalitets- och miljöarbete 

Kvalitetsutvecklingen i verksamheten bygger på en effektiv styrning av verksamhetens viktigaste arbetsprocesser och systematisk uppföljning av de förhållanden som är centrala.

Verksamheten arbetar löpande med avvikelsehantering, klagomålshantering och riskbedömning där föreståndaren tillsammans med sin arbetsgrupp gör orsaks/riskanalyser, bedömer allvarlighetsgraden, och åtgärdar problem som kan innebära risk för verksamhetens kvalitet genom direkta åtgärder eller skapandet av nya rutindokument/handlingsplaner.

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet utifrån verksamhetsidé och målgrupp dokumenteras varje år i kvalitetsberättelsen.

Varje år upprättas en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det framgår hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. Berättelsen är tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Samtlig nyanställd personal ska genomgå ett internt utbildningspaket med kurser avsedda för nyanställd personal för att säkerställa en bra grundkompetens. Ett antal obligatoriska kurser ges löpande till samtlig personal. Personalen ges även möjlighet att delta i fortbildningskurser avseende arbetsmetoder mm som anordnas internt. Uppdragsutbildningar ges i samverkan med externa utbildare när företaget under inventering av kompetensbehov uppskattar att behov av en uppdragsutbildning finns och när personer inom företaget som är i behov av denna utbildning identifieras.

Inskrivningsförfarande

Inskrivningsprocessen planeras individuellt med hänsyn till barnets behov och ålder. Beslut om inskrivning tas av föreståndare som tillika är placeringsansvarig.

  • Referenser lämnas på begäran, då vi eftersträvar att kunna erbjuda uppdaterade och aktuella referenser.
  • Dygnskostnad varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal.
  • Upptagningsområde hela landet.
  • Ramavtalsbevakning via SSIL.
  • Övrigt

Vi har resurserna och kompetensen att möta varje ungdoms behov genom individanpassade insatser som vilar på forskning och beprövad erfarenhet.