Värdegrund

Människors lika värde och lika rättigheter

Vår värdegrund grundar sig på vår tro på varje individs egna förmåga. Varje människa är unik och har olika behov och önskemål. Vi anser att kulturell mångfald är en förutsättning för en bred kunskap, erfarenhet och insikt om människors livsvillkor och skapande av identiteter.

I vårt arbete med barn så ser vi dem som individer med egna behov och rättigheter. I vårt arbete har vi barnets bästa i fokus.

Bemötande

Genom ett bemötande präglat av respekt och medmänsklighet gör vi vårt yttersta för att uppnå ett gott resultat och skapa den bästa möjliga plattform för varje människa att kunna leva på det sätt hen väljer att leva. Vi är övertygade om att med genom stöttning och feedback får vi människor att växa. Vi leder genom att arbeta med ständiga förbättrings-processer där vi lär av varandra, samverkar och tar tillvara på alla medarbetares kompetenser, erfarenheter och kunskaper.
Vi leder genom att vara öppna i alla led.

Genom att identifiera, synliggöra och lösa problem som uppstår, förbättrar vi kontinuerligt vår kvalitet. Kvalitet skapar vi med närvaro, lyhördhet och interaktion i varje möte

Ledningsfilosofi

En förutsättning för att vi ska kunna existera är att vi är professionella i alla led. Det innebär att vi alla arbetar efter de policys och arbetsprocesser som sätts upp för att optimera våra egna och Barnets säkerhet. Det innebär även att vi alla aktivt arbetar för att utvecklas i takt med att vi ser att nya behov finns. Det kräver en personal styrka och ledning som uppmärksammar identifierar och förmedlar den utvecklingspotential som finns inom och utanför Verksamheten.